Tissue based research

Amnioderm®

Lyophilized human amniotic membrane (dHAM) transplant suitable for support of healing of chronic wounds.

VÍCE
AMNIO gel

Produkt na bázi amniové membrány sloužící k ošetření a zrychlení hojení akutních ran a jizev.

VÍCE

Amnioderm®

Lyophilized human amniotic membrane (dHAM) transplant suitable for support of healing of chronic wounds.

Therapy: cardiac surgery (sternum) / gynecological diseases / abdominal surgery / ophthalmology / oncologia / neurosurgery / orthopedics / traumatology

VISIT WEBSITE

AMNIO gel

Produkt na bázi amniové membrány sloužící k ošetření a zrychlení hojení akutních ran a jizev.

AMNIO gel je určen především pro usnadnění a podporu hojení akutních poranění a pooperačních jizev. Využívá jedinečných vlastností amniové membrány ve snadno aplikovatelné formě gelu. Obsahuje velké množství proteinů, růstových faktorů, cytokinů a dalších specifických molekul přítomných v perinatálních tkáních.

VISIT WEBSITE
CEVA II

Hlavním cílem výzkumného projektu je příprava…

VÍCE
TFC-X

Cílem projektu je výroba biotechnologického…

VÍCE
Bone powder

The main focus of this apllication research project is…

VÍCE
Hemodynamický Fantom

The project focuses on the development…

VÍCE
DMEK with glide

Aplikovaný výzkum Národního centra tkání a buněk je zameřen…

VÍCE
NERV

Projekt bude zahájen na podzim 2019.

CEVA II

Hlavním cílem výzkumného projektu vědců z IKEM, Fyziologický ůstav AV CR, CVUT a PrimeCell je příprava standardizovaných decelularizovaných tkání s biochemickými modifikacemi pro potenciální využití v kardiovaskulární chirurgii, a ověření jejich biokompatibility v podmínkách in vitro a na zvířecím modelu in vivo. Hodláme využít decelularizovaný prasečí či hovězí perikard pro konstrukci cévních záplat, a decelularizované prasečí či hovězí cévy pro konstrukci funkčních cévních náhrad o malém průměru. Aby byla imunogenní aktivita decelularizovaných matricí co nejnižší a umožnila tak allogenní a dokonce xenogenní transplantaci, musí být decelularizace těchto matricí kompletní. Toho hodláme dosáhnout v plně automatizovaném decelularizačním systému, vytvořeném zdokonalením našich dřívějších systémů a umožňujícím decelularizaci za plně definovaných a reprodukovatelných podmínek včetně následného promývání matricí, které umožní dokonale odstranit potenciálně cytotoxické látky.
Po úspěšné decelularizaci je pro správnou funkci implantátů (tj. cévních záplat a cévních náhrad) nutno jejich osídlení buňkami, především buňkami endotelovými, jejichž souvislá a fenotypicky zralá vrstva je nejlepší prevencí tvorby trombů na implantátech. Proto budou decelularizované matrice pokryty tzv. „simulovanou glykokalyx“, vytvořenou z heparinu jako obdoby sulfatovaných glykosaminoglykanů, tj. důležité složky extracelulární matrix endotelu, a rovněž z kyseliny hyaluronové, tj. glykosaminoglykanu nesulfatovaného. Tyto pokryvy podpoří adhezi, růst a fenotypickou maturaci endotelových buněk, a rovněž samy o sobě budou mít antitrombogenní aktivitu. Endotelizace decelularizovaných matricí bude testována in vitro ve statických a především v dynamických kultivačních systémech, kde bude sledováno spontánní vychytávání endotelových buněk z kultivačního média a endoteliálních prekursorů z heparinizované králičí krve. Nejnadějnější biochemicky modifikované matrice budou následně testovány v podmínkách in vivo po jejich implantaci do cévního řečiště laboratorních králíků.

TFC-X

Cílem projektu je výroba biotechnologického produktu TFC-X v GMP-grade kvalitě, který bude
připraven pro použití v klinických hodnoceních. TFC-X je biotechnologický léčivý přípravek, který
obsahuje koncentrát terapeutických faktorů vytvářených kultivovanými mezenchymálními
buňkami. Projekt navazuje na předchozí non-GMP grade výrobu a testování produktu a na
preklinické animální testy, které byly realizovány v rámci předchozích ukončených výzkumů.
Řešiteli jsou Universita Palackého Olomouc a PrimeCell.

Bone powder

The main focus of this apllication research project is the development of products obtained by processing human bone tissue for selected applications in tissue engineering and regenerative medicine. These products will serve as a bioactive ingredient for materials and products used as bone fillers for the regeneration of bone tissue, both in orthopedic and spondylo-surgery, traumatology and so on. The research is co-developement of UEM AV ČR and PrimeCell.

Hlavní náplní projektu je vývoj nových produktů určených pro výrobu kostních výplní, získaných zpracováním lidské kostní tkáně. Demineralizací kostní tkáně bude vyvíjen produkt na bázi organické složky kostní tkáně (demineralized bone matrix DBM). Jako druhý produkt bude vyvíjen bioapatit představující anorganickou složku kostní tkáně, získaný chemickou izolací a kalcinací kostní tkáně. Oba tyto produkty budou sloužit jako bioaktivní složka pro materiály a přípravky používané jako kostní výplně určené pro regeneraci kostní tkáně, případně další materiálů používaných jako scaffoldy v oblasti léčby kostních defektů, a to jak v ortopedii, tak ve spondylochirurgii, případně traumatologii a podobně.

Hemodynamický fantom

The project focuses on the development of new diagnostic methods for the detection of unstable arterial plaques and the development of a tool for the further development of diagnostic contrast media detecting unstable plaques. The main results of the project are two prototypes – a pulse perfusion bioreactor (including SW and HW) and a circulation simulator (including SW and HW). The project will be implemented by PrimeCell Bioscience, a.s. (medium-sized enterprise), in effective cooperation with the research and research organization Palacky University in Olomouc.

Cílem projektu je vývoj nových diagnostických metod pro detekci nestabilních arteriálních plátů
(bioreaktor) a vývoj nástroje (simulátor) pro další vývoj diagnostické kontrastní látky detekující
nestabilní pláty (další etapa vývoje, která není součástí tohoto projektu).
Cíl bude uskutečněn pomocí sběru potřebného počtu vzorků biologického materiálu
odebraného v rámci operačních zákroků, zvládnutí metodiky kryoprezervace, logistiky
odběru a uskladnění, dále sestrojení adekvátního mechanického modelu pro analýzu
kritických parametrů, otestování funkčnosti modelu včetně zachování vlastností
aterosklerotického plátu a rovněž provedení pilotních experimentů s nanočásticemi za
účelem detekce patologických struktur.

DMEK glide

Aplikovaný výzkum Národního centra tkání a buněk je zameřen na transplantace Descemetovy membrány, které jsou prováděny po odstranění nemocného endotelu s Descemetovou membránou. Bezdotykovou metodou je lamela o tloušťce 4 mikrometrů rozvinuta a nalepena na stromální lůžko vzduchovou bublinou. Indikací jsou poruchy endotelu a Descemetovy membrány – Fuchsova endoteliální dystrofie, zadní polymorfní dystrofie, nedostatečnost endotelu po rohovkových transplantacích a iatrogenně porušený endotel po nitroočních operacích.

Tissue Transplants Catalogue