Prezentace izolace reziduální DNA z decelularizovaných cév a perikardů na XXIX. Genetických dnech

5. až 7. října 2022 proběhla v prostorách zámku ve Slavkově u Brna Genetická konference GSGM a XXIX.
Genetické dny pořádané Genetickou společností Gregora Mendela, z.s., Masarykovou univerzitou a Mendelovou
univerzitou v Brně. Spolu se svými partnery prezentovala společnost PrimeCell Bioscience, a.s. v rámci
posterové sekce výsledky optimalizace procesu izolace reziduální DNA z decelularizovaných cév a perikardů.

Cílem úspěšné decelularizace je odstranění buněk z tkání při zachování jejich mezibuněčné hmoty. Takto
připravené tkáně mají výrazný potenciál pro uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, humánní a veterinární
medicíny. Jedním ze způsobů stanovení úspěšnosti decelularizace je analýza zbytkové DNA v tkáni. Ve srovnání
s nativní tkání se v decelularizované tkáni nachází velmi malé množství DNA. Tato DNA je degradovaná a
fragmentovaná, což komplikuje přesné stanovení obsaženého množství. Aplikace vhodných a zároveň
jednoduchých metod kontroly kvality představuje významný předpoklad pro úspěšnou produkci plně
decelularizovaných tkání.

Výzkum této problematiky byl proveden v rámci projektu s názvem „Nové materiály pro kardiovaskulární
chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkání“, jehož je společnost PrimeCell spoluřešitelem.
Poskytovatelem finanční podpory projektu je Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky.

Prezentované výsledky vznikly na základě vzájemné spolupráce společnosti PrimeCell s Laboratoří biologické a
molekulární antropologie spadající pod Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity a Laboratoří agrogenomiky Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně.