Selekce a diagnostika spermií: Nový separační systém odstraní poškozené spermie a efektivně pročistí vzorek před aplikací

Výzkum Laboratoře reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR a Primecell Bioscience imituje přirozený výběr nejvhodnější spermie.


Vědecký tým Laboratoře reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR, společnosti Primecell Bioscience, Přírodovědecké fakulty UK Praha a České zemědělské univerzity v Praze vyvinul způsob rychlé diagnostiky spermií pomocí průtokového cytometru nebo fluorescenčního mikroskopu a zároveň novou selekční metodu spermií, která zajistí oddělení poškozené spermie od nepoškozených. Tyto unikátní metody byly poprvé představeny na 30. Sympoziu asistované reprodukce a 19. Česko-Slovenské konferenci reprodukční medicíny, které se uskutečnili souběžně ve dnech 10. a 11. listopadu v Brně.

Asistovaná reprodukce není pouze o zázraku početí, ale o zodpovědnosti, jaký zdravotní potenciál dáme novému jedinci „do vínku“. Při spojeni reprodukční medicíny a aplikovaného výzkumu můžeme tento potenciál pozitivně ovlivnit selekcí kvalitních spermií. Doposud neexistuje žádná metoda, která by komplexně zhodnotila fertilizační potenciál spermií a odrážela současně klíčové parametry kvality spermii, jako je integrita hlavičky, kvalita DNA a pohyblivost v jednom jediném systému.

Nová metoda, založená na specifické detekci poškozených akrozomů spermie, umožňuje velice citlivé zjištění fyziologického stavu spermie, které lze použit nejen pro diagnostické účely, ale současně pro separaci poškozených spermii od nepoškozených, s následným využitím kvalitních spermií v dalších postupech asistované reprodukce. Systém využívá specifický marker, který je detekovatelný pouze pokud dojde k porušeni membrány chránicí akrozóm spermie, což v důsledku vede ke snížení integrity DNA a současně pohyblivosti spermie. Pokud marker poškozeni integrity akrozomů je detekován specifickou protilátkou vázanou na magnetické nanonosiče, poškozené spermie mohou byt oddělené od zdravých. V případě využití nového systému v diagnostice dojde k rychlému zhodnocení kvality ejakulátu. Hlavni výhodou a zcela unikátním přínosem je, že nový separační systém umožni rychle odstranit z vyšetřovaného spermatu poškozené spermie a efektivně pročistí vybraný vzorek před vlastní mikroinjekcí spermie do cytoplazmy oocytu (ICSI).


Nové metody představené v rámci workshopu na 30. Sympoziu asistované reprodukce a 19. Česko-Slovenské konferenci reprodukční medicíny:


Prezentace nové metody diagnostiky poškození akrozómů spermií, RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR

Jde o rychlou diagnostiku spermií pomoci průtokového cytometru nebo fluorescenčního mikroskopu, za využití markeru, který specificky odráží poškození akrozomů a současně celkový stav kvality spermii (DNA integritu a pohyblivost).

Prezentace nové metody selekce spermií, RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D., Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR

Nová selekční metoda spermií, která oddělí spermie poškozené od nepoškozených, za využití magnetické separace pomoci specifického markeru. Kvalitní spermie, zůstanou ve vzorku k dalšímu využiti pro účely asistované reprodukce.